top of page

KIWI's als gamechangers voor klimaatadaptatie

Ze zijn er weer: KIWI’s. Geen seizoensfruit, maar waterschappers die zich gaan inzetten voor klimaatadaptatie in het buitenland. Het NWB Fonds start dit najaar opnieuw met een tweejarig trainingsprogramma voor waterschappers onder de naam KIWI: Klimaat- en Innovatieprogramma Waterschappen Internationaal. Het nieuwe programma heeft de naam ‘KIWI Climate Game Changers’ gekregen. Deze keer ligt de focus namelijk bij klimaatadaptatie op een natuur- en mensinclusieve manier, dat wil zeggen met gebruik van nature based solutions en door betrekken van (achtergestelde) gemeenschappen. Dit is in lijn met de nieuwe koers van het NWB Fonds (zie website www.nwbfonds.nl). Het fonds wil een boost geven aan de aanpak van watergerelateerde klimaatproblemen in landen die zelf weinig hebben bijgedragen aan klimaatverandering, maar er wel de gevolgen van ondervinden.


Het programma is een mix van theorie en praktijk; de deelnemers krijgen trainingen, gaan meedraaien in een internationaal project en werken aan innovaties. De drie centrale thema’s zijn klimaatadaptatie, omgevingsmanagement en projectontwikkeling.

(1) Klimaatadaptatie, omdat de lokale effecten van klimaatverandering op het waterbeheer in beeld moeten worden gebracht en de mogelijkheden om die op een duurzame manier aan te pakken. Deelnemers gaan op zoek naar lokale kennis, wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden elders. Een mooi voorbeeld is het terugbrengen van mangrovebossen als kustverdediging Ghana.

(2) Omgevingsmanagement, omdat allerlei stakeholders belang hebben bij sanitatie, drinkwater, watertoevoer, irrigatie etc. Alle partijen moeten worden gehoord en de diverse belangen moeten worden meegewogen bij besluitvorming. Stakeholders hebben bovendien een rol bij de uitvoering van waterbeheer wanneer de overheid het niet alleen kan. Een goede analyse van de sociaal-culturele context is nodig om effectief te kunnen werken in het buitenland, je kunt niet zomaar ‘waterschapje spelen’.

(3) Projectontwikkeling, omdat veranderingen niet vanzelf tot stand komen. Naast een goed onderbouwd plan, is commitment en financiering nodig om een project te realiseren. Waar vindt je investeerders, welke partners kun je betrekken, hoe borg je dat infrastructuur wordt beheerd en onderhouden nadat het is aangelegd. Allemaal zaken die die het verschil maken tussen doodbloeden van een goed idee en blijvende impact.


Naast het oplossen van lokale waterproblemen in ontwikkelingslanden, wil het KIWI programma bijdragen aan vernieuwing van het waterbeheer. Het is de bedoeling dat de KIWI’s innovaties gaan ontwikkelen die op meerdere plekken toepasbaar zijn, zowel in Nederland als in andere landen. Denk aan het opvangen van piekbuien zonder enorme schade, watergebruik bij extreme droogte, tegengaan van erosie en alternatieve landbouw bij verzilting door zeespiegelstijging. Die problemen doen zich niet alleen op het zuidelijk halfrond voor, ook in Nederland hebben we er in toenemende mate last van. De KIWI’s worden aanjagers van internationale aanpak van dergelijke problemen, echte gamechangers dus.


Elk waterschap mag 1 deelnemer leveren voor het KIWI programma; 20 van de 21 waterschappen hebben al een kandidaat aangemeld, de laatste verwachten we deze maand. Het NWB Fonds investeert zo in de capaciteit voor internationaal waterbeheer. Dat doet het fonds ook door cofinanciering van lokale Young Expert Professionals (YEP-ers). Het YEP programma en het KIWI programma zullen worden gekoppeld waar mogelijk, zodat beide groepen optimaal van en met elkaar kunnen leren.
Comments


Recente berichten

bottom of page