top of page

Waterbeheer Centraal Amerika naar hoger plan

Bijgewerkt op: 3 nov. 2022


Jaarlijks orkanen en gebieden die last hebben van droogte – Centraal Amerika staat voor veel uitdagingen door de klimaatverandering. De Nederlandse waterschappen werken al enige tijd onder de vlag van Dutch Water Authorities (DWA) aan verbetering van het waterbeheer in deze regio, met name Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Noorderzijlvest. Oorspronkelijk lag de focus op Nicaragua: van 2016 tot en met 2019 gekeken hoe samenwerking binnen stroomgebieden kan worden bevorderd. Dit project werd medegefinancierd door het NWB Fonds. Lokale partijen hadden een belangrijke rol, universiteiten brachten bijvoorbeeld casussen en kennis in. Een nieuw en ambitieus project is in aantocht; ook dit wordt ondersteund door het NWB Fonds.


Na vier jaar succesvol samenwerken wordt nu verbreding gezocht om in meer landen impact te hebben. Dit wordt gedaan samen met de Comision Centroamericana de Ambiente y Desarollo (CCAD) oftewel de Central American Commission for Environment and Development. De CCAD is onderdeel van SICA, een unie van alle Centraal Amerikaanse landen vergelijkbaar met de Europese Unie. De CCAD houdt zich bezig met het milieu- en waterbeleid in de onder andere Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panama en Costa Rica. Waterschappen en CCAD hebben een overeenkomst gesloten om samen aan waterprojecten te werken. Het Global Water Partnership (GWP), afdeling Centraal Amerika, is een belangrijke partner voor de CCAD voor wat betreft organisatie en financiering. Inderdaad, veel organisaties met veel afkortingen werken mee.


Ambitie van het nieuwe project is om in verschillende landen met behulp van lokale adviseurs stroomgebiedsplannen op te zetten voor integraal waterbeheer op de lange termijn. Dergelijke plannen zijn er nu niet, waardoor waterbeheer vooral crisismanagement is. Afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van het project, waaronder het verkennen van het werkgebied, het vinden van partners en het zoeken van financiering. Het NWB Fonds heeft deze fase financieel ondersteund, waardoor onder meer een lokale liaison kon worden ingezet. De inbreng van lokale contacten is essentieel bij dit soort projecten.


Inmiddels is een aanvraag gedaan bij de BCIE, een Centraal Amerikaanse ontwikkelingsbank. De CCAD is daarbij de hoofdaanvrager en de waterschappen en het Global Water Partnership leveren technische kennis en ondersteuning. Dit traject was voor de betrokken waterschappers leerzaam: naast adviseren en plannen maken, probeer je daadwerkelijk investeringen te krijgen voor de uitvoering. De aanvraagprocedure bleek nog niet zo eenvoudig, maar na veel digitaal overleg is het gelukt. Definitieve besluitvorming over de aanvraag door de bank wordt aan het einde van het jaar verwacht. Dan is duidelijk of het nieuwe project ook echt kan doorgaan. Bij een positief besluit kan de uitvoeringsfase van het project in 2023 starten.


In het nieuwe project zal op twee niveaus worden samengewerkt (zie schema):

*Samenwerking op overkoepelend strategisch niveau, grotendeels gefinancierd door het NWB Fonds;

*Samenwerking op nationaal en lokaal niveau, met grotendeels financiering van de BCIE.De resultaten van de twee niveaus dragen elk vanuit het eigen karakter bij aan de versterking van de organisatie van het waterbeheer in de verschillende lidstaten van de Centraal Amerikaanse unie. Door tegelijkertijd op deze twee niveaus te werken, brengen de projectpartners een overbrugging tot stand. Op strategisch niveau wordt aangesloten bij de uitvoering van de Agenda Hídrica Regional, de Regionale (= Centraal Amerikaanse) Water Agenda. Op nationaal/lokaal niveau wordt de programmatische verbetering van waterbeheer opgepakt in zeven (sub-) stroomgebieden. Op beide niveaus wordt de samenwerking door de waterschappen gevoed met kennis over klimaatadaptatie.


Meer weten? Neem contact op met projectleider Beke Romp (beke.romp@hdsr.nl)
Comments


Recente berichten

bottom of page